List of active policies

Name Type Consentiment de l'usuari
POLÍTIQUES DEL CAMPUS VIRTUAL INSTITUT BONANOVA Site policy Tots els usuaris

Resum

 

Text complet de les condicions d'ús

1. INTRODUCCIÓ

El Campus Virtual de l'Institut Bonanova és un servei educatiu per a la comunitat de docents, estudiants i empleats administratius, que podrà disposar d'una plataforma d'aprenentatge basada en un programari lliure, a la qual es té accés des qualsevol ordinador amb connexió a Internet.

2. OBJECTIUS

Donar recursos tècnic-informàtics que s'integrin als processos de ensenyament i aprenentatge en els espais formatius de les assignatures, promovent la tasca pedagògica a través d'una eina consistent per a la Formació Professional.

Complementar el procés d'ensenyament i aprenentatge que es realitza en les classes presencials amb recursos i activitats possibilitades per l'aplicació de les TAC.

Afavorir una tasca acadèmica col·laborativa per a propiciar i mantenir xarxes d'intercanvi entre els participants de la comunitat educativa.

3. ORGANITZACIÓ

Per a un ús eficient, sostenible i respectuós del Campus Virtual, s'estableixen aquestes pautes bàsiques per a l'administració i operació del sistema, considerant els següents apartats:

-Implementació del servei en el o els servidors amb què compta l'Institut Bonanova, de forma que es garanteixi uniformitat i continuÏtat de funcionament i imatge institucional prevista per l'Institut.

-Administració del Campus Virtual:

·        Capacitació de professors i estudiants.

·        Control de qualitat dels cursos abans del seu inici.

·        Seguiment i assessorament al llarg del període lectiu.

·        Actualitzacions del programari i sessions informatives per a docents.

·        Manteniment del Campus. Còpies de seguretat de servidors, reinici de cursos i administració d'usuaris centralitzats.

-L'Institut Bonanova és el propietari-responsable del servei de Campus Virtual i per tant, vetllarà per mantenir una utilització responsable i respectuosa de tots els serveis disponibles dins el Campus Virtual.

Pel que respecta a les accions realitzades per cada usuari dins el Campus Virtual, queden pertinentment recollides als registres i logs del/s servidor/s.

En cas d'una utilització negligent o malintencionada dels recursos i serveis del Campus Virtual, l'Institut Bonanova es reserva el dret d'inhabilitar, suspendre o suprimir els comptes d'usuari.

4. USUARIS:

Es considera com a usuari a tota persona que hagi llegit i acceptat les Polítiques d'ús del Campus Virtual i que pertanyi a la comunitat de l'Institut Bonanova.

Els usuaris de la plataforma estan centralitzats amb la resta dels serveis TIC que brinda l'Institut.

En tot moment, l'identificador d'usuari serà el codi assignat pel servei d'informàtica en el format "ibxxnnnnn" i serà el mateix per la resta dels serveis TIC.

5. REGISTRE:

Si l'usuari/a és membre de la comunitat de l'Institut, el registre serà automàtic, l'assignació dels cursos correspondrà a la Secretaria Acadèmica del centre.

6. ROLS:

Al Campus Virtual es disposen de diferents nivells de privilegis per als usuaris. Aquests privilegis tenen el nom de ROLS. Aquests rols són els següents:

·        Administrador Principal

·        Coordinador/tutor

·        Professor

·        Estudiant

·        Convidat

Els rols s'assignen de manera automàtica. L'Administrador principal podrà assignar un paper diferent a un usuari.

7. PROFESSORS:

El paper de PROFESSOR serà assignat per l'administrador Principal a aquell usuari autoritzat per la Secretària Acadèmica per la seva pertinença al cos docent de l'Institut.

8. DRETS D'AUTOR

Els continguts dels cursos són a la disposició dels usuaris, per a la seva consulta en línia o descàrrega i es troben protegits per drets d'autor, en els termes de la llicència CreativeCommons.

En el cas d'incloure en el seu curs material didàctic, imatges, material multimèdia i altres publicacions no pròpies, el professor tindrà la cura de esmentar la font, autor i una llegenda que assenyali que aquest material s'insereix amb finalitats acadèmiques.

9. CÒPIES DE SEGURETAT

El Servei d'Informàtica es reserva el dret de generar periòdicament còpies de seguretat dels cursos amb l'únic propòsit d'anticipar algun imprevist que pugui posar en risc la integritat dels cursos. Aquests arxius de suport queden en custòdia del Servei d'Informàtica i no es troben disponibles per la seva distribució.

10. ESTUDIANTS

Els estudiants es comprometen a fer un ús correcte al Campus Virtual durant el temps que romanguin registrats. S'estenen les presents Directrius bàsiques i Polítiques d'ús per al coneixement i compliment de tots els usuaris del Campus Virtual i inicien la seva vigència a partir de la data inserida al peu de pàgina d'aquest document.

 

Barcelona, 1 de setembre de 2014